Powered by IDH

đăng nhập


Liên hệ

Liên hệ

NÔNG DÂN VÀ NHÀ SẢN XUẤT LIÊN HỆ SNV:

 

 

William Wallace Murray

Email: wmurraywallace@snvworld.org

Điện thoại: +84 (0) 710 3734785

Địa chỉ: Văn phòng SNV Cần Thơ

Tầng 2 - Khu Dịch vụ - Ươm tạo Doanh nghiệp - Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Cổng C - Khu II - Đại Học Cần Thơ

Đường 3/2, Thành phố Cần Thơ

 

CỐ VẤN KỸ THUẬT

 

 

Flavio Corsin

Email: corsin@idhsustainabletrade.com

Điện thoại: +84-91276993

 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI LIÊN HỆ IDH:

 

 

Jan Gilhuis

gilhuis@idhsustainabletrade.com

Điện thoại: +31 30 230 56 70

Di động: +31 6 19 414 370

Nieuwekade 9 3511 RV Utrecht P.O. Box 19219 3501 DE Utrecht

Hà Lan

Bạn muốn tham gia không?

Supporters

Newsletter VN